ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Sales

Pre-sales/Upgrade/Quote
[Monday - Friday: 10:00 - 18:00 GMT +5.30]

 Billing

Billing related issues should be sent here
[Monday - Friday: 10:00 - 18:00 GMT +5.30]

 Abuse

Any abuse report should be sent here
[Monday - Friday: 10:00 - 18:00 GMT +5.30]